Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Οι κάτωθι όροι χρήσης πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις πώλησης των προϊόντων που συνάπτονται μεταξύ του καταναλωτή και της επιχείρησης actipis - Sea Pebble Jewellery. Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Λέκκα αριθμ. 20. Η επιχείρηση συστήθηκε και λειτουργεί βάσει του ελληνικού δικαίου και οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από τις συμβάσεις που αυτή συνάπτει διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής δύναται να επικοινωνήσει με την επιχείρηση είτε δια τηλεφώνου (+30 210 3236907) είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ([email protected]) είτε μέσω των διαδικτυακών λογαριασμών που αυτή διαθέτει στο Instagram Instagram και στο Facebook.

Η επιχείρηση διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί τους κάτωθι όρους, όπως και όποτε επιθυμεί, σεβούμενη πάντοτε τα δικαιώματα του καταναλωτή σύμφωνα με τον ν. 2251/1994, όπως ισχύει. Οι όροι χρήσης ισχύουν από τη στιγμή που ο καταναλωτής εκδηλώσει τη βούλησή του να συνάψει σύμβαση με την επιχείρηση και συγκεκριμένα μόλις κάνει την παραγγελία του είτε μέσω του ιστότοπου είτε δια τηλεφώνου.

Η αποδοχή από τον καταναλωτή των όρων χρήσης είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύναψη της σύμβασης πώλησης.

 • 1. Προσβασιμότητα

  Ο καταναλωτής που επιθυμεί να αγοράσει προϊόντα της επιχείρησης μέσω του ιστότοπου δύναται είτε να δημιουργήσει έναν λογαριασμό, με τη χρήση username και password της επιλογής του, στον οποίο πρέπει να παραθέσει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail), είτε να συνεχίσει ως επισκέπτης. Σε κάθε περίπτωση, οι προσωπικές πληροφορίες του καταναλωτή συνιστούν προσωπικό δεδομένο, δεν αναπαράγονται και προστατεύονται πλήρως.

 • 2. Τρόπος Πληρωμής

  Οι τιμές των προϊόντων αναγράφονται στον ιστότοπο και συμπεριλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο (Φ.Π.Α. 24%). Στις τιμές δεν υπολογίζεται εξ αρχής το κόστος αποστολής, αλλά υπολογίζεται και αναφέρεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ο καταναλωτής, μόλις επιλέξει το προϊόν, υποχρεούται να καταβάλλει το τίμημα, με όποιον τρόπο επιλέξει από τους προτεινόμενους. Γίνονται δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες, καθώς και η πληρωμή μέσω PayPal. Σε περίπτωση που η παραγγελία διενεργηθεί δια τηλεφώνου, αν ο καταναλωτής επιλέξει ως τρόπο αποπληρωμής την τραπεζική κατάθεση, τότε αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 3 ημερολογιακών ημερών. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για την εσφαλμένη εγγραφή των δεδομένων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του καταναλωτή κατά την αγορά και την εσφαλμένη καταχώριση δεδομένων στο σύστημα PayPal.

 • 3. Χρόνος Παράδοσης

  Η παράδοση εντός Ελλάδος γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός εννέα (9) εργάσιμων ημερών, με εξαίρεση την περίοδο των εορτών ή την περίπτωση αυξημένου φόρτου παραγγελιών, και οπωσδήποτε δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης για λόγους που αφορούν σε έκτακτες ανάγκες ή που συνδέονται με την μεταφορική εταιρεία. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο καταναλωτής θα ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • 4. Κίνδυνος απώλειας ή βλάβης

  Η επιχείρηση αναλαμβάνει τον κίνδυνο κατά την αποστολή του πράγματος έως ότου ο καταναλωτής αποκτήσει τη φυσική κατοχή του. Επομένως και κατά τη μεταφορά του από τον μεταφορέα, ο κίνδυνος παραμένει στην επιχείρηση. Έκτοτε ο κίνδυνος μεταφέρεται στον καταναλωτή.

 • 5. Εγγύηση - Ευθύνη

  Η επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει στον καταναλωτή το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές που προκαλούνται από την κακή χρήση οποιουδήποτε προϊόντος. Ο καταναλωτής υποχρεούται να διαβάσει όλες τις οδηγίες του προϊόντος σχετικά με τη χρήση, συντήρηση, φροντίδα και αποκατάσταση αυτού.

 • 6. Πολιτική Επιστροφών

  Σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, ο καταναλωτής δικαιούται εναλλακτικά, χωρίς επιβάρυνσή του, α) επισκευή του προϊόντος ή β) αντικατάστασή του ή γ) αναλογική προς το ελάττωμα μείωση του τιμήματος ή δ) υπαναχώρηση από την πώληση. Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος, εφόσον η παραγγελία έχει εκτελεστεί εσφαλμένα, δηλαδή παραδόθηκε είδος άλλο από αυτό της παραγγελίας ή λάθος ποσότητα ή ελαττωματικό προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να επικοινωνήσει, στο τηλέφωνο ή στο e-mail, με το κατάστημα εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την παραλαβή του προϊόντος, προκειμένου να επισημάνει το πρόβλημα και να εγκριθεί η επιστροφή του. Το προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί ή φθαρεί και να βρίσκεται στην κατάσταση που παρελήφθη. Επίσης, θα πρέπει να επιστραφεί με όλα τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα (απόδειξη αγοράς, οδηγίες χρήσεις). Οι επιστροφές πραγματοποιούνται με την ταχυδρομική εταιρεία που θα υποδείξει η επιχείρηση στους πελάτες και με επιβάρυνση αυτής.

 • 7. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

  Ο καταναλωτής, κατόπιν της αγοράς στην οποία έχει προβεί, έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που απέκτησε τη φυσική κατοχή του πράγματος, χωρίς να αναφέρει τους λόγους υπαναχώρησης. Το δικαίωμα ασκείται με τη συμπλήρωση του υποδείγματος που παρατίθεται κατωτέρω ή με οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση του καταναλωτή προς την επιχείρηση που παρουσιάζει την απόφασή του να υπαναχωρήσει. Όταν το δικαίωμα ασκηθεί, ο καταναλωτής έχει υποχρέωση σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες, από τη στιγμή που ενημέρωσε την επιχείρηση, να επιστρέψει το πράγμα και η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό που έλαβε ως πληρωμή, αφαιρουμένων των εξόδων αποστολής του πράγματος, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που ενημερώθηκε για την άσκηση του δικαιώματος. Η επιχείρηση επιστρέφει τα χρήματα χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή. Ο καταναλωτής βαρύνεται με το κόστος της επιστροφής του/των πράγματος/ων, το/τα οποίο/α πρέπει να επιστραφούν στην κατάσταση που παρελήφθησαν. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει αν πρόκειται για πράγμα που κατασκευάστηκε ειδικά για τον συγκεκριμένο καταναλωτή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ζήτησε.

 • 8. Ειδικές Παραγγελίες

  Ειδικές παραγγελίες εκτελούνται μόνο κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο πλαίσιο αυτό, ο καταναλωτής ενημερώνεται από την επιχείρηση αναφορικά με την τιμή του πράγματος, τον χρόνο παράδοσης, τον χρόνο και το κόστος αποστολής. Οι ειδικές παραγγελίες καθώς και οι παραγγελίες πραγμάτων που δεν υπάρχουν στο απόθεμα της επιχείρησης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες εντός τριάντα (30) ημερών από την σχετική παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής θα ενημερώνεται από την επιχείρηση, τηλεφωνικά ή με e-mail, για τον χρόνο προετοιμασίας και τον χρόνο αποστολής – παράδοσης του πράγματος.

 • 9. Ασφάλεια

  Οι συναλλαγές με χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες που λαμβάνουν χώρο σε αυτό τον ιστότοπο, διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Nexi e-Commerce" και χρησιμοποιούν TLS 1.2 με κρυπτογράφηση 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος απόκρυψης των δεδομένων μέχρις ότου φτάσουν στον εγκεκριμένο αποδέκτη που μπορεί να τα αποκρυπτογραφήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί.

ΑΡΧΗ
elΕλληνικά
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner